ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE ZAKUPIONE W LATACH 2014-2018

ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE ZAKUPIONE W LATACH 2014-2018

image

Osoby budujące dom systemem gospodarczym mogą skorzystać z tzw. zwrotu części podatku VAT. Wniosek o zwrot należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym przystąpiono do użytkowania wybudowanego domu.

Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia są następujące:

 • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m² dla osób wychowujących 1 lub 2 dzieci
 • powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci
 • budowa została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy,
 • ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy
 • (ten warunek nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci),
 • osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy maksymalnie do 30 września 2018 r.,
 • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę - dotyczy obojga małżonków) nie była:
  • właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  • warunek dotyczący nie posiadania innego mieszkania nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci.

Przygotujemy wniosek za Ciebie, wystarczy, że doniesiesz do nas:

 • Oryginały lub kopie faktur VAT
 • Oryginał lub kopię pozwolenia na budowę
 • Dane osobowe podatnika:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr rachunku bankowego, tel. kontaktowy,
 • Dane osobowe małżonka:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr rachunku bankowego

Przygotowanie wniosku VZM-1 już od 20zł
Ostateczna cena – w zależności od ilości faktur VAT